Huisregels en AVG

Huisregels en avg

Zoals in elk goed huishouden zijn er ook bij ons enkele afspraken.

 • We spreken samen een goed moment voor therapie af en dit wordt dan de vaste wekelijkse afspraak. In de schoolvakanties worden de sessies in samenspraak eventueel op een ander moment ingepland.
 • Als je niet kan komen - uiteraard met een goede reden - vragen we je om minimum 24u vooraf te verwittigen, anders wordt de therapie aangerekend zonder dat er terugbetaling is.
 • Vaak is thuis oefenen noodzakelijk om vooruitgang te kunnen boeken. Als je oefeningen meekrijgt, vragen wij je dan ook om deze ter harte te nemen. Kort maar frequent oefenen leidt tot de beste resultaten.
 • Overleg met ouders, school en andere begeleiders dat via mail of telefoon verloopt, wordt niet aangerekend. Vindt er specifiek voor uw kind een overleg plaats, zal dit worden berekend volgens de tijd dat dit duurde (per 30 minuten). Zulk een overleg wordt namelijk grondig voorbereid en we moeten dit ook inplannen in de agenda, soms ten koste van andere cliënten.
 • Wanneer de therapie plaatsvindt op de school of aan huis zal er bovenop het honorarium een vergoeding van 1,50 per verplaatsing heen en weer aangerekend worden.


Wij raden aan dat een volwassene de therapie bijwoont. Deze persoon (meestal één van de ouders, soms familie,…) wordt opgeleid tot co-therapeut en leert de specifieke aanpak voor uw kind. Hierdoor vindt er een betere transfer naar de thuissituatie plaats. Ook kan deze persoon dan ondersteuning bieden nadat de therapie beeïndigd werd.


AVG - GDPR (wet op de privacy)

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou/je kind nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou/je kind verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou en je kind?

We verzamelen volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Mutualiteit;
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,…);
 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling (bijvoorbeeld familiaal voorkomen van leerstoornissen);
 • Gegevens over opleiding en vorming van je kind, over je eigen beroep;
 • Geluids- of beeldopname (belangrijk bij onderzoek naar bijvoorbeeld slikken, spraak);
 • Evt. financiële gegevens in kader van terugbetaling;
 • De briefwisseling met de mutualiteit in verband met de terugbetaling.
 • LVS-resultaten van de school (indien wij dit nodig achten om een volledig beeld te krijgen en de moeilijkheden die       hieruit naar voor komen op te nemen in het therapieplan).  


We verzamelen deze gegevens om jouw kind adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou/jouw kind en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.


Gegevens over gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer we gegevens van jouw kind verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.


De gegevens die we van u en over uw kind hebben, vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).
 • logopedische verslagen worden gedeeld met de arts die jullie kozen, om een voorschrift voor therapie te bekomen
 • logopedische verslagen worden enkel gedeeld met de school na uw toestemming
 • de info wordt doorgegeven aan de andere logopedisten binnen de praktijk als zij de behandeling over nemen of wanneer zij de behandeling starten nadat de intake en het onderzoek door een andere collega gebeurde
 • wij delen ook informatie mee van wat in de therapie gebeurt via een heen-en weer schriftje, als de ouders wensen dat de communicatie tussen school en logo optimaal gebeurt
 • de boekhouder krijgt een kopie van de facturen maar is natuurlijk ook gebonden aan zijn eigen beroepsgeheim


We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren.

Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten. Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.


Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.[1]


De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert.